MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 570566

  2021 YILI

SIRK-21-14 KDV TEVKIFAT ORANLARI HK

2 Mart 2021

SİRKÜLER NO: 2021/14

 

Konu: KDV tevkifat oranlarında yapılan değişiklikler hk.

Özet: KDV Genel Uygulama Tebliğinin KDV tevkifat uygulamalarıyla ilgili bölümlerinde değişiklik yapan 35 seri nolu Genel Tebliğ 16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile KDV tevkifatı kapsamına yeni alıcılar eklenmiş ve bazı tevkifat oranları değiştirilmiştir.

 

Tebliğ düzenlemeleri 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

Konuyla ilgili olarak; KDV tevkifatı gerektiren teslim ve hizmetler, tevkifat yapmak zorunda olanlar ve tevkifat oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV TEVKİFAT TABLOSU

KDV Tevkifatına Tabi Mal veya Hizmetler

Tevkifat oranı

Tevkifatı Yapacak Olanlar

2.1.2. Tam Tevkifat Uygulaması

2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

%100

(Tam tevkifat)

KDV mükellefi olsun olmasın hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatap[i]

2.1.2.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde GVK.nun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetlerin münhasıran aynı Kanunun 94’üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması

GVK18.Md kapsamına giren teslim ve hizmetleri alan kişi, kurum ve kuruluşlar[ii]

2.1.2.3. Kiralama İşlemleri (GVK.nun 70. maddesindeki mal ve hakların (gayrimenkuller hariç) KDV mükellefi olmayanlarca, yan sütundaki kiracılara kiraya verilmesi

- KDV mükellefi olan,

- Basit usulde vergilendirilen,

- BSMV mükellefi olan,

- Sadece KDV’ye tabi işlem yaptığı dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülen,

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kiracılar[iii]

2.1.2.4. Reklâm Verme İşlemleri

(KDV mükellefiyeti olmayanlarca;

- Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek,

- Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak suretiyle ve bunlara benzer şekillerde reklâm verilmesi

- KDV mükellefi olan,

- Basit usulde vergilendirilen,

- BSMV mükellefi olan,

- Sadece KDV’ye tabi işlem yaptığı dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülen,

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan reklam verenler

2.1.3. Kısmi Tevkifat Uygulaması[iv]

2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

4/10

- Belirlenmiş alıcılar[v]

- KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar

2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş alıcılar

2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar

2.1.3.2.6. Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

2.1.3.2.7. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

7/10

2.1.3.2.8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

9/10

KDV mükellefleri

2.1.3.2.9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar

2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

Yük: 2/10

Servis: 5/10

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

Belirlenmiş alıcılar

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

5/10

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında, söz konusu alıcılar

2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat

Aşağıdaki tablo[vi]

2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar[vii]

2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri

7/10

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi

2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

9/10

2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

5/10

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler (KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)

2/10

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

 

 

 

 


[i] Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.

KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.

Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat uygulaması kapsamında da olması halinde, bu bölüme göre işlem tesis edilir.

Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla vergi beyan edilmez.

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler KDV’ye tabi olup, söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler.

[ii] 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94’üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin, bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekir.

Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlar dışındakilere yaptıkları işlemleri sebebiyle hesaplanan KDV, Tebliğin (I/C-2.1.3-Kısmi tevkifat) bölümü saklı kalmak kaydıyla, kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutar, belge düzenler ve KDV beyannamesi verirler. Bu durumda, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, Tebliğin (I/C-2.1.3) bölümü saklı kalmak kaydıyla, bu işlemler sebebiyle vergi sorumlulukları söz konusu olmaz.

[iii] 2.1.2.3. Kiralama İşlemleri

a) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri ile ilgili KDV, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması ve kiracının KDV mükellefi olması şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

b) Kiracının; basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi, banka ve sigorta şirketleri, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV, kiracılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

c) Yukarıda belirtilenler hariç, kiracının KDV mükellefi olmaması halinde de kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV, kiraya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilir.

Kiralama işleminin KDV’den müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmez. (Örn. İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkuller)

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin bu bölümü kapsamındaki kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmayacaktır.

[iv] KDV GUT.nde 35 seri nolu Genel Tebliğ ile yapılan değişiklikler ve eklenen bölümler kırmızı renkle işaretlenmiştir.

 

[v] Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (KDV GUT.nin I/C-2.1.3.1/b bölümünde sayılanlar):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST) AŞ’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

[vi] 2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Sözleşmede öngörülen hizmet

Hizmeti bilfiil ifa eden alt yükleniciden yapılacak tevkifat

Hizmeti bilfiil ifa etmeyen alt yüklenicilerden yapılacak tevkifat oranı

Yükleniciden yapılacak tevkifat oranı

İşlem türü

Oran

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü)

9/10

Tevkifat yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Atık Yönetimi Hizmetleri

Hasta Yönlendirme ve Refakat/ Resepsiyon/ Yardım Masası/ Taşıma Hizmetleri

İşgücü Temin Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.5. bölümü)

9/10

Tevkifat yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri

Otopark Hizmetleri

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti

Makine, Teçhizat, Demirbaş̧ ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.3. bölümü)

Tevkifat yok*

Tevkifat yok

5/10

Mefruşat Hizmeti

Yemek Hizmeti

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.4. bölümü)

Tevkifat yok*

Tevkifat yok

5/10

Olağanüstü̈ Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. bölümü)

4/10

4/10

4/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

Laboratuvar Hizmeti

 

Tevkifat yok

Tevkifat yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

* Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” tevkifat uygulanacaktır.

[vii] Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)